ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

/ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।