ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।

/ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।
ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।

ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।

ਕਿ